PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 23.09.2022, 10:56
Data zakończenia konkursu: 13.10.2022, 14:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 12.11.2022, 14:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie ogłasza  konkurs na stanowisko:

 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2021 r. poz. 2359).

 

Kandydaci winni składać dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 430):

 

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska (w oryginale lub odpis),

3.       prawo wykonywania zawodu (w oryginale lub odpis),

4.       opis przebiegu pracy zawodowej,

5.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.       oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu  kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załączniki:
  1. Pielęgniarka Oddziałowa - Ogłoszenie.pdf (23.09.2022, 10:57) - pobrań: 147
  2. Klauzula informacyjna dla zbioru kandydaci do pracy.pdf (23.09.2022, 10:57) - pobrań: 146
Opublikował: Artur Golik
Publikacja dnia: 23.09.2022, 10:56
Dokument oglądany razy: 629