PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

Numer konkursu: nie podano
Informacja opublikowana: 23.09.2022, 11:02
Data zakończenia konkursu: 13.10.2022, 14:00
Data rozstrzygnięcia konkursu: 12.11.2022, 14:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie ogłasza  konkurs na stanowisko:

 

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. z 2021  poz. 2359).

 

Kandydaci winni składać dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430):

 

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska,

3.       prawo wykonywania zawodu,

4.       opis przebiegu pracy zawodowej,

5.       inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.       zaświadczenie o niekaralności,

7.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

Dokumenty należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie SPZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu  kontaktowego oraz adnotację: „Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w sekretariacie SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Załączniki:
  1. Przełożona pielęgniarek - Ogłoszenie.pdf (23.09.2022, 11:02) - pobrań: 2
  2. Klauzula informacyjna dla zbioru kandydaci do pracy.pdf (23.09.2022, 11:02) - pobrań: 1
Opublikował: Artur Golik
Publikacja dnia: 23.09.2022, 11:02
Dokument oglądany razy: 23